Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Behavior Change Academy 

Definities
Activiteit: Een cursus, training, of congres met open inschrijving dan wel inschrijving met toelatingseisen, aangeboden door de Behavior Change Academy.
Congres: Bijeenkomst waar over een bepaald vakgebied kennis wordt uitgewisseld.
Cursus: Een welomschreven, systematisch opgebouwde en samenhangende leeractiviteit die als zodanig aan de geïnteresseerden wordt aangeboden. Onder cursussen wordt onder andere verstaan: postacademisch onderwijs, incompany opleidingstrajecten, bootcamps, workshops en online masterclasses, inspiratie-webinars en spreekuren.
Training: Het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden.
Deelnemer: Persoon (cursist) of organisatie die zich inschrijft voor een activiteit.
Overeenkomst: Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen met betrekking tot een activiteit.

1. Toepasselijkheid
Behavior Change Academy verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten.

2. Prijzen
De vermelde prijzen zijn inclusief 0% btw tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Behavior Change Academy is bevoegd de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inachtneming dat na bevestiging van een activiteit de op dat moment geldende prijs geldig blijft, tenzij de activiteit naar een andere datum wordt verschoven. Offertes zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

3. Inschrijving voor een activiteit
a) Een deelnemer schrijft zich in voor een activiteit door een inschrijfformulier in te vullen op de website van Behavior Change Academy. Een organisatie schrijft zich in door het accepteren van een offerte voor een incompany opleiding (door het verstrekken van schriftelijke goedkeuring).

b) De overeenkomst tussen de deelnemer en Behavior Change Academy komt tot stand nadat Behavior Change Academy de aanmelding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd aan de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats als aan de voorwaarden voor de activiteit zijn voldaan, waaronder, doch niet uitsluitend, het voldoen aan de toelatingseisen, zoals opleidingsniveau, die Behavior Change Academy stelt en het definitieve doorgaan van de activiteit.

c) Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven voor activiteiten.

d) Behavior Change Academy behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien plaatsing van een deelnemer niet mogelijk is, ontvangt de betreffende deelnemer daarvan elektronisch, schriftelijk of telefonisch bericht.

e) Ongeveer vier weken voor aanvang van een activiteit ontvangt de deelnemer nadere informatie over de doorgang en inhoud van een activiteit (indien van toepassing).

f) De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een volledige en tijdige betaling van een factuur, ook als een werkgever de kosten van een activiteit voor haar rekening neemt.

g) Indien bij een opleiding of cursus aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures van toepassing zijn, staat dit bij het betreffende inschrijfformulier.

4. Betalingsvoorwaarden
a) Behavior Change Academy factureert vanaf de aanvangsdatum van een activiteit. In het geval van de Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar is deze datum gelijk aan de datum van het intakegesprek. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b) Behavior Change Academy is gerechtigd om periodiek te factureren. Dit betekent dat we deelfacturen in een vast herhaalpatroon mogen versturen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een deelnemer twee deelfacturen wenst te ontvangen in plaats van een volledige factuur. In het geval van de Postacademische opleiding tot Gedragsveranderaar (met negen lesdagen), verstuurt Behavior Change Academy de tweede deelfactuur de eerste maandag na de vierde lesdag van de opleiding.

c) De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum. Behavior Change Academy zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.

d) Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Behavior Change Academy is gewezen op de te late betaling en Behavior Change Academy de deelnemer een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10-werkdagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Behavior Change Academy gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Behavior Change Academy kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

e)  De deelnemer krijgt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

5. Informatievoorziening
Behavior Change Academy zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen 3 werkdagen beantwoorden. Vragen die een langere verwerkingstijd betreffen, zullen binnen 3 werkdagen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Annulering van de activiteit door de deelnemer
a) Na totstandkoming van een overeenkomst (met betrekking tot een activiteit) tussen deelnemer en Behavior Change Academy (zoals bedoeld in artikel 3b) heeft de deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode mag de deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden.

b) Voorgaande is niet van toepassing als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen.

c) Ontbinding geschiedt schriftelijk of per email. De datum van het poststempel van een door Behavior Change Academy ontvangen opzegging, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer geldt als ontbindingsdatum.

d) Bij annulering van de overeenkomst na het aflopen van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, danwel als de dienstverlening voor afloop van de bedenktermijn reeds met toestemming van de deelnemer is begonnen, is de deelnemer annuleringskosten verschuldigd aan Behavior Change Academy. Deze zijn afhankelijk van het moment van annulering, als volgt:
i. Bij annulering twee maanden of langer voor de start van een activiteit: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
ii. Bij annulering tussen de één en twee maanden voor de start van een activiteit: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
iii. Bij annulering korter dan één maand, maar langer dan 2 weken voor de start van een activiteit: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
iv. Bij annulering korter dan 2 weken voor de start van een activiteit: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

e) Een deelnemer heeft de mogelijkheid om een vervanger te sturen. De vervangende deelnemer moet wel aan de geldende toelatingseisen van een activiteit voldoen. De beslissing over de geschiktheid van een vervanger ligt bij Behavior Change Academy. Een geschikte vervanger moet uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van een activiteit bekend zijn bij Behavior Change Academy.

f) Behavior Change Academy kan ten voordele van de deelnemer afwijken van genoemde annuleringstermijnen en -bedragen.

g) Als na start blijkt dat een deelnemer de opleiding niet kan afmaken, dan kan de opleiding onderbroken worden of kan een deelnemer uitstel aanvragen. Redenen om deelname aan de opleiding te onderbreken of uitstel te ontvangen in de bij het certificaat geldende criteria zijn:

i. Overlijden van een naaste;
ii. Langdurige ziekte van jezelf of een naaste die nog niet bekend was op het moment van inschrijven.

h) Voor online masterclasses, inspiratie-webinars en spreekuren  geldt dat Behavior Change Academy te alle tijden kan besluiten een activiteit te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer het recht om het tegoed te besteden aan een andere (online) leeractiviteit of het bedrag geheel retour te ontvangen.

7. Annulering of wijziging van een activiteit door Behavior Change Academy
a) Behavior Change Academy heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen aan te brengen in aangekondigde activiteiten. Daaronder wordt, doch niet uitsluitend, begrepen:
i. De opzet
ii. De datum
iii. De docenten
iv. De locatie
v. De inhoud
vi. De onderwijsvorm (fysiek of digitaal)

b) Indien de activiteit een andere tijd, plaats of datum heeft gekregen, informeert Behavior Change Academy de deelnemer schriftelijk of elektronisch.

c) In het geval van afgelasting heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat hij of zij aan Behavior Change Academy heeft betaald voor de betreffende activiteit. Alle terugbetalingen verwerkt Behavior Change Academy binnen 30 dagen.

d) Behavior Change Academy is bevoegd om in de navolgende, doch niet uitsluitende, situaties verplichtingen voortvloeiend uit de activiteit op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
i. Indien er naar het inzicht van Behavior Change Academy niet voldoende inschrijvingen zijn voor een activiteit;
ii. Indien de deelnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst;
iii. Indien Behavior Change Academy uit een mededeling van de deelnemer moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten;
iv. Indien Behavior Change Academy goede gronden heeft om te vrezen dat de deelnemer in nakoming van de overeenkomst zal tekortschieten;
v. Indien voor de voldoening van de overeenkomst zekerheid is gesteld en de deelnemer nalaat deze zekerheid te stellen;
vi. Indien door vertraging aan de zijde van de deelnemer van Behavior Change Academy niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen verplichtingen zal worden nagekomen.

e) Behavior Change Academy is gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren voor zover de deelnemer voorafgaand aan de activiteit zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens Behavior Change Academy niet is nagekomen.

f) Voor online masterclasses, inspiratie-webinars en spreekuren geldt dat Behavior Change Academy te alle tijden kan besluiten een activiteit te annuleren. In dit geval heeft de deelnemer het recht om het tegoed te besteden aan een andere (online) leeractiviteit of het bedrag geheel retour te ontvangen.

8. Aansprakelijkheid
a) Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Behavior Change Academy en/of haar leidinggevenden, is Behavior Change Academy niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade, verminderde goodwill, winstderving, geldelijke schade of schade aan eigendommen van de deelnemer. In het geval directe schade toe te rekenen is aan Behavior Change Academy, is het maximum bedrag van deze schadevergoeding het betaalde factuurbedrag, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Behavior Change Academy en/of haar leidinggevenden.

b) Behavior Change Academy spant zich in om elke activiteit succesvol te laten verlopen en deelnemers zo goed mogelijk in te lichten. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er verkeerde informatie wordt afgegeven door een spreker, via schriftelijk materiaal danwel enig ander materiaal. Behavior Change Academy is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van schuld of opzet aan de zijde van Behavior Change Academy.

c) De deelnemer vrijwaart Behavior Change Academy tegen alle vorderingen van derden, die direct dan wel indirect voortvloeien uit de overeenkomst met Behavior Change Academy.

9. Overmacht
In geval Behavior Change Academy door overmacht (waaronder, doch niet uitsluitend, het uitvallen van een spreker, docent of de voorzitter van een congres) niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Behavior Change Academy bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat Behavior Change Academy gehouden is tot een schadevergoeding. In geval van het uitvallen van een docent (of spreker, voorzitter, et cetera) zal Behavior Change Academy haar uiterste best doen om een adequate en kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zoeken. In het geval waar dit niet mogelijk is, zal Behavior Change Academy zo snel mogelijk met een alternatieve datum of alternatieve data komen.

10. Privacy
a) Bij aanmelding voor een activiteit door een deelnemer gebruikt Behavior Change Academy de persoonsgegevens voor het samenstellen van een aanmeldingslijst. Daarnaast gebruikt Behavior Change Academy deze informatie om deelnemers te informeren over opleidingscursussen en de Behavior Change Community. Als een deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze informatie kan de deelnemer schriftelijk of elektronisch bezwaar maken.

b) De gegevens van een deelnemer verstrekt Behavior Change Academy niet zonder toestemming van de deelnemer aan een derde, tenzij enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft. Behavior Change Academy gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en handelt naar de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming.

c) Behavior Change Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van een deelnemer, organisatie of andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Intellectueel eigendom
a) Alle rechten met betrekking tot producten die Behavior Change Academy in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder verstaan lesmateriaal en brochures, komen toe aan Behavior Change Academy voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

b) Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Behavior Change Academy is het de deelnemer niet toegestaan om de voormelde producten vast te leggen op gegevensdragers (waaronder via camera of telefoon) en al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

c) Behavior Change Academy mag (voorbeelden van) uitgewerkte opdrachten door een deelnemer in volgende activiteiten gebruiken.

12. Klachtenregeling
De dienstverlening van Behavior Change Academy is mensenwerk. En waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent over de dienstverlening van Behavior Change Academy. Behavior Change Academy kent hiervoor een klachtenregeling die hieronder te vinden is.

Op alle overeenkomsten die Behavior Change Academy sluit is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De klachtenprocedure sluit niet uit dat een opdrachtgever zijn geschil aan de burgerlijke rechter voorlegt.

Behavior Change Academy is in het bezit van het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit. Behavior Change Academy volgt bij het opstellen van de algemene voorwaarden en klachtenregeling de richtlijnen van de de NRTO en conformeert zich aan de gedragscode van de NRTO De gedragscode is hier te vinden.

Klachtenregeling d.d. december 2021

Artikel 1: Wie kunnen klagen en waarover?
1.1 Klachten kunnen worden ingediend door:
a) (Ex-)deelnemers van de opleidingen van Behavior Change Academy;
b) Docenten en overige personen die naar het oordeel van het bestuur van Behavior Change Academy daarbij een voldoende belang hebben.

1.2 Een klager als bedoeld in het eerste lid kan ontevreden zijn over:
a) De wijze waarop een medewerker van Behavior Change Academy zich in zijn ogen in het contact met hem heeft gedragen;
b) De manier waarop de medewerker zijn taken heeft uitgevoerd;
c) De naleving van een afgesloten overeenkomst met Behavior Change Academy.

1.3 De klager kiest in eerste instantie altijd voor de informele weg en bespreekt zijn ontevredenheid rechtstreeks met de betreffende medewerker of zijn eerste contactpersoon. Indien dit niet tot een oplossing of gewenste uitkomst leidt, dan kan klager een klacht indienen bij Behavior Change Academy.

Artikel 2: Wie behandelt de klacht?
2.1 Een ingediende klacht wordt behandeld door de directie van Behavior Change Academy, te weten Kevin de Goede of Gert Slob, in combinatie met het bestuur van Behavior Change Academy, te weten Rick van Baaren.

Genoemden onder artikel 2 worden in onderstaande artikelen aangeduid als ‘behandelende partij’.

Artikel 3: Toetsingsnorm
De behandelende partij betrekt het verhaal van beide partijen (zowel klager als beklaagde) in de afweging. Getoetst wordt of de betreffende medewerker heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende regels of afspraken voor zijn beroepsuitoefening zoals onder andere neergelegd in taak- en functieomschrijving of werkafspraken binnen de organisatie, of over de mate waarin Behavior Change Academy een afgesloten overeenkomst al dan niet naleeft.

Artikel 4: Indienen van een klacht
4.1 Klachten worden door klager schriftelijk ingediend bij de directie van Behavior Change Academy.

4.2 Het klaagschrift bevat:
a) Naam en adres van de klager;
b) Naam van de medewerker over wie geklaagd wordt of de/het betreffende dienst/product;
c) Een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust.

4.3 Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid gestelde eisen, dan wordt de klager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens binnen een door behandelende partij te bepalen termijn aan te vullen. Worden de gegevens niet binnen deze termijn aangevuld, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 5: Behandeling
5.1 Binnen een week na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met daarbij de procedure van de klachtenbehandeling.

5.2 De behandelende partij stelt klager en beklaagde in de gelegenheid mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.

5.3 Klachten aangaande de arbeidsovereenkomst en klachten die betrekking hebben op beoordeling, toetsing en examinering worden niet middels deze klachtenregeling behandeld, maar via de daartoe geëigende procedure/reglementen.

Artikel 6: Uitspraak en termijn
6.1 De behandelende partij neemt binnen vier weken na ontvangst van de klacht een beslissing over de gegrondheid van de klacht en deelt dit klager en beklaagde schriftelijk mee.

6.2 Indien er sprake is van een klachtencommisie, dan wordt 1) de termijn van de uitspraak verlengd met vier weken (totaal acht weken) en 2) het gemotiveerd schriftelijk advies van de klachtencommissie bij de uitspraak gevoegd. Het oordeel van de klachtencommissie is voor Behavior Change Academy bindend. Eventuele consequenties worden door Behavior Change Academy snel afgehandeld.

6.3 Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet klager hiervan binnen vier weken na ontvangst van de klacht in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer er wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 7: Kosteloze behandeling
7.1 Voor de behandeling van een klacht worden aan de klager en aan de beklaagde geen kosten in rekening gebracht.

7.2 Klager en beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan, maar zich niet laten vertegenwoordigen.

Artikel 8: Geheimhouding
De behandelende partij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarover hij uit hoofde van deze functie de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Deze geheimhoudingsverplichting strekt zich niet uit tot de advisering aan het bestuur in een procedure. Ook ziet zij niet op de algemene verantwoordingsverplichting genoemd in artikel 9.

Artikel 9: Rapportage
De klachtencommissie legt over zijn werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bestuur in een jaarlijkse rapportage, waarin in algemene termen verslag wordt gedaan van de behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen herleidbaar zijn. Deze rapportage wordt 2 jaar bewaard.

Artikel 10: Wijziging van dit reglement
10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur van Behavior Change Academy.

10.2 De klachtencommissie is bevoegd uit eigen beweging voorstellen tot wijziging van dit reglement in te dienen.

Artikel 11: Behandeling Geschillencommissie
Behavior Change Academy is lid van de NRTO. Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de Geschillencommissie van de NRTO. Deze Geschillencommissie is onafhankelijk en hanteert een eigen klachtenprocedure die hier te vinden is. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van de Behavior Change Academy en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal